Stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina

18.02.2022
Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Službene novine Federacije BiH", broj 75/21) Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH dobila je javnu ovlast provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Provođenje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina propisano je člancima 12. i 13. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), Programom osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina („Službene novine Federacije BiH", broj 105/21) i Pravilnikom o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina („Službene novine Federacije BiH", broj 105/21) koji regulira provođenje stručnog ispita.

Da bi kandidat pristupio stručnom ispitu ne treba polaziti pripremni seminar već se može samostalno pripremiti za polaganje ispita.

Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stručnog ispita Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH izdala je Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.


Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:

1. SSS – najmanje završena srednja škola (dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi)
2. prijava za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
3. dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita - kopija uplatnice za stručni ispit


Troškovi polaganja stručnog ispita snosi kandidat i to:

1. Za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan uplatiti iznos od 600,00 KM

Po položenom stručnom ispitu Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH će kandidatu izdati Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Prijave za ispit vrše se na e-mail j.topic@kfbih.com, a preporučeno putem pošte sva originalna dokumentacija na adresu Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Kneza Domagoja br. 12. 88000 Mostar s naznakom ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Kontakt: Josipa Topić 036 446 065;063 021 181;Jasmina Zejnilagić 033 566 313;063 861 986


Instrukcija za plaćanje:
Svrha uplate: naknada za polaganja stručnog ispita
Primatelj: P/G Komora F BiH
Broj računa kod SPARKASSE BANK: 1995320050122567


Datum objave: 18.02.2022.g.


ISPITNI ROK – Pismeni ispit
stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina održat će se 19.03.2022..g.
u Sarajevu i Mostaru.


1. Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:

1. SSS – najmanje završena srednja škola (dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi )
2. prebivalište u Bosni i Hercegovini
3. prijava za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
4. dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita - kopija uplatnice za stručni ispit u iznosu od 600,00 KM

2. Prijave i rokovi vezani uz stručni ispit:

1. Ispit se prijavljuje do popunjenosti kapaciteta. Komora će termine unutar ispitnog roka prilagođavati broju prijava uvažavajući sve epidemiološke mjere koje su na snazi.

2. Prijave za stručni ispit obavljaju se popunjavanjem obrasca - Prijava za polaganje STRUČNOG ISPITA za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

3. Uz prijavu za polaganje ispita obavezno priložite:
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti (prilaže se preslika svjedodžbe mature odnosno diplome),
- CIPS i kopiju osobne iskaznice
- dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita - kopija uplatnice za stručni ispit u iznosu od 600,00 KM

Krajnji rok za prijavu je 14 dana prije ispitnog roka (05.03.2022.g.). Kandidati koji ispune uvjete za pristupanje polaganju stručnog ispita biti će blagovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita.

Zaprimljene prijave bez gore navedenih priloga nećemo moći uvažiti.

Obavijest: P/G Komora F BIH će organizirati on-line info sesiju 12.03.2022.g., a potrebne podatke sa linkom za info sesiju dobiti će te nakon utvrđene liste kandidata od strane komisije.