Centar za analizu i informatiku

Centar se bavi praćenjem i analizom osnovnih makroekonomskih pokazatelja, kao i ukupnom ekonomsko-privrednom situacijom u FBiH i BiH, te njihovom usporedbom sa drugim tranzicijskim zemljama, odnosno, sa zemljama članicama EU. Poseban segment čini analiza indikatora rasta i razvoja pojedinih industrijskih grana.

U djelatnost Centra spada i kontinuirana edukacija korisnika informacionih usluga Komore, statistička analiza u pojedinim granama privrede, vođenje registra članica Komore i drugih ekonomsko-privrednih subjekata, kao i izrada specifičnih publikacija u kojima su prezentirani pokazatelji kretanja industrijske proizvodnje i usluga, prometa, zaposlenosti, plaća i drugih bitnih pokazatelja za sveobuhvatnu analizu stanja na tržištu.


Voditelj Centra
Enisa Kadić dipl. ecc,
Tel:+ 387 33 566 325; 200 419
Fax: + 387 33 217 783
E-mail: e.kadic@kfbih.com


Centar svoje aktivnosti realizira kroz službe:

- Služba za analizu;
- Služba za informatiku