Kontakt informacije

Privredna / Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine


Predsjednik – doc.dr.sc. Marko Šantić.
e-mail: m.santic@kfbih.com


Tehnički sekretar – Meliha Velić
Tel: +387 33/217 782, 566 300
Fax: +387 33/ 217 783
e-mail: m.velic@kfbih.comBranislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo• Sektor za industriju i usluge

Almin Mališević, dipl. ing. maš. , direktor
Tel: +387 33/566 306
e-mail: a.malisevic@kfbih.com

• Sektor za ekonomske i pravne poslove

Željko Raguž, dipl.ecc - Direktor sektora
Tel: +387 36 446 063,
e-mail: z.raguz@kfbih.com


Danijela Sigler, dipl.ecc - Šef Službe za ekonomske poslove
Tel: +387 36 329 794
e-mail: d.sigler@kfbih.com


• Centar za analizu i informatiku

Voditelj Centra
Enisa Kadić dipl. ecc,
Tel:+ 387 33 566 325; 200 419
Fax: + 387 33 217 783
e-mail: e.kadic@kfbih.com

Udruženje/Udruga metalne i elektro industrije
- Grupacija namjenske industrije
- Grupacija automobilske industrije


Sekretar/Tajnik
Almin Mališević, dipl. ing. maš.,
Tel: +387 33/566 306
e-mail: a.malisevic@kfbih.com

Udruženje/Udruga šumarstva,
Udruženje/Udruga prerade drveta i
Udruženje/Udruga grafičke djelatnosti


Sekretar/Tajnik
mr.sci. Mirsad Hubanić
Tel: +387 33/566 310
e-mail: m.hubanic@kfbih.com

Udruženje/Udruga za građevinarstvo i industriju
građevinskog materijala


Sekretar/Tajnik
Enisa Kadić dipl. ecc,
Tel:+ 387 33 566 325; 200 419
Fax: + 387 33 217 783
e-mail: e.kadic@kfbih.com

Udruženje za transport

Sekretar Udruženja: Faruk Drugović, dipl.ing.saob
Telefon: + 387 33/566 303
Fax: + 387 33/217 783
Email: f.drugovic@kfbih.com

Udruženje/Udruga upravitelja
stambeno-poslovnih zgrada F BiH


Sekretar/Tajnik
Lejla Šepić, dipl.iur.
Tel: +387 33 566 309
e-mail: l.sepic@kfbih.com

Udruženje/Udruga učesnika u prometu nekretnina

Sekretar/Tajnik
Josipa Topić
Tel: 036 446 065, 036 332 963
e-mail: j.topic@kfbih.com

Grupacija proizvođača i prerađivača Smilja

Sekretar/Tajnik
Erina Lasić , dipl. ing. agr.
Tel: +387 36 331 223
e-mail: e.lasic@kfbih.com

Udruženje/Udruga prometnika naftnih derivata

Udruženje/Udruga Turizma

Sekretar/Tajnik
Danijela Lovrić, ing.mng.
Tel: 036 332 967
e-mail: d.lovric@kfbih.com

Udruženje/udruga obnovljivih izvora energije
i Udruženje/Udruga elektroenergije
i drugih vidova energije


Sekretar/Tajnik
Lejla Sadiković, dipl. ing. maš.,
Tel: +387 33/566 311
e-mail: l.sadikovic@kfbih.com,
info@kfbih.com

Potpredsjednik – Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš
e-mail: m.jasarspahic@kfbih.com


Tehnički sekretar – Žana Bevanda
Tel: +387 36/332 963
Fax: +387 36/332 966
e-mail: zana.bevanda@kfbih.com
gkfbih@tel.net.ba


Kneza Domagoja 12
88000 MostarSektor za poljoprivredu i trgovinu

Erina Lasić , dipl.agronom, Direktor
Tel: +387 36/331 223
e-mail: e.lasic@kfbih.com

• Sektor za energetiku

Hodžić Armin, dipl.ing.el., Direktor
Tel: +387 33/566 301
e-mail: a.hodzic@kfbih.com

• Centar za međunarodnu i suradnju sa EU
fondovima


Emir Pašić, dipl. ecc. – Voditelj centra
Tel: +387 33/566 304
e-mail: e.pasic@kfbih.com

Danijela Lovrić, ing.mng.- Zamjenica voditelja centra
Tel: 036 332 967
e-mail: d.lovric@kfbih.com

• Centar za promociju i edukaciju

Aida Handžić, dipl. ecc., Voditelj centra
Tel: +387 33/566 322
e-mail: a.handzic@kfbih.com

Karolina Marušić, Šef Službe za edukaciju
Tel: 036 446 066
e-mail: k.marusic@kfbih.com


• Centar za javne ovlasti

Franjo Čuvalo, ing., Voditelj centra
Tel: +387 36 332 965
e-mail: f.cuvalo@kfbih.com

Udruženje/Udruga za tekstilnu, kožarsko-
prerađivačku i gumarsku industriju


Sekretar/Tajnik
Jasmina Zejnilagić, dipl. ecc.
Tel: +387 33/566 313
e-mail: j.zejnilagic@kfbih.com

Udruženje/Udruga za IKT

Sekretar/Tajnik
Enisa Kadić dipl. ecc.
Tel: +387 33/200 419
e-mail: e.kadic@kfbih.com

Udruženje/Udruga stanica
tehničkog pregleda,
Udruženje/Udruga reciklaže


Sekretar/Tajnik
Melika Vatrenjak
Tel: + 387 33/566 314
e-mail: m.vatrenjak@kfbih.com

Udruženje/Udruga za poljoprivredu,
Prehrambenu, duhansku industriju i vodoprivredu,


Udruženje vinogradara i vinara

Sekretar/Tajnik
Danijel Kordić, dipl.ing.agr.
Tel: ++387 36 446 067
e-mail: d.kordic@kfbih.com

Udruženje/Udruga proizvođača, otkupljivača,
prerađivača i izvoznika jagodičastog voća


Sekretar/Tajnik
Jasmina Zejnilagić, dipl. ecc.
Tel: +387 33/566 313
e-mail: j.zejnilagic@kfbih.com

Udruženje/Udruga ovlaštenih
zastupnika i trgovaca automobilima


Sekretar/Tajnik
Anela Karahasan, MSc
Tel: +387 33 566 333
e-mail: a.karahasan@kfbih.com

Udruženje/Udruga Halal industrije

Sekretar/Tajnik
Emir Pašić, dipl. ecc.
Tel: +387 33/566 304
e-mail: e.pasic@kfbih.com

Udruženje/Udruga operatera sistema


Sekretar/Tajnik
Anela Karahasan, MSc
Tel: +387 33 566 333
e-mail: a.karahasan@kfbih.com


Udruženje/Udruga za elektromobilnost

Sekretar/Tajnik
Anela Karahasan, MSc
Tel: +387 33 566 333
e-mail: a.karahasan@kfbih.com


Udruženje/Udruga hemijske industrije i industrije plastike

Sekretar/Tajnik
Jasmina Zejnilagić, dipl. ecc.
Tel: +387 33 566 313
e-mail: j.zejnilagic@kfbih.com