Aktivnosti P/GKFBiH

Aktivnosti Komore F BiH su:

1. Partnerski odnosi sa organima izvršne vlasti i uprave na nivou Federacije BiH i to:

• u pripremi i donošenju zakona, propisa i mjera ekonomske politike i instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj privrednih subjekata;
• u pripremi i donošenju strategije razvoja, sektorskih ekonomskih politika, zaštite domaće proizvodnje, uspostavljanje sistema ekološki održivog razvoja, razvoja i unapređenja tržišta te utvrđivanja tehničkih i drugih standarda;
• u pripremi i donošenju mjera unapređenja izvoza roba i usluga;
• utvrđenoj nadležnosti zastupanja poslodavaca u pripremi i donošenju regulative u oblasti rada, penzionog i zdravstvenog osiguranja, plaća i sl.;
• u predlaganju harmoniziranja zakona, drugih propisa i mjera koji su doneseni u kantonima/županijama, sa ciljem ujednačavanja uslova privređivanja u cijeloj Federaciji BiH;
• u drugim pitanjima partnerskih odnosa utvrđenih posebnim propisima i ovlaštenjima;

2. Unapređenje privrede i poduzetništva

• koordinira zajedničke aktivnosti komora, usklađuje godišnje i dugoročne programe rada te organizira realizaciju zajedničkih projekata od interesa za članove;
• predlaže i poduzima mjere unapređenja poduzetništva, analizira dejstvo privrednih propisa i instrumenata te predlaže mjere prestrukturiranja proizvodnje i usluga na kriterijima održivog razvoja;
• preduzima mjere na unapređenju, razvoju i primjeni inovacija, pronalazaka, racionalizacija, unifikacije sredstava rada i postupaka, standarda te zaštite domaćih proizvoda i uređivanja tržišta;
• organizira sistem poslovnih informacija;
• organizira edukaciju kadrova u privredi radi sticanja potrebnih znanja- samostalno ili u saradnji sa kantonalnim/županijskim komorama;
• pruža i druge usluge članovima;

3. Promocija privrede Federacije Bosne i Hercegovine

4. Pružanje stručnih konsalting usluga članovima i kantonalnim/županijskim komorama u pripremama za izradu projekata

5. Javna ovlaštenja koja joj po zakonu pripadaju

6. Poslovi Suda časti i Stalnog izbranog suda

7. Drugi poslovi vezani za ostvarivanje funkcije Komore F BiH.