SEKTOR ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

 
Sektor za ekonomske i pravne poslove obavlja poslove putem:
 
-Službe za ekonomske poslove i
-Službe za pravne, kadrovske i opće poslove
 
Sektor za ekonomske i pravne poslove ima sljedeći djelokrug poslova:
- obavlja  ekonomsko finansijske, knjigovodstvene, spoljnotrgovinske i komercijalne poslove.
- učestvuje u izradi planova rada i poslovanja, programa razvoja i analizira njihovo ostvarivanje,
- planira, organizuje i prati novčane tijekove,
- predlaže prati i analizira uređivanje ekonomskih odnosa i sistema raspodjele u Komori
- evidentira sve poslovne promjene i vrši izradu bilanca Komore  i računovodstvenih iskaza.
- koordinira poslove nabave za potrebe  Komore,
-ostvaruje usku suradnju sa ostalim organizacionim dijelovima Komore i drugim organizacijama, institucijama i osobama u cilju izvršenja poslova iz svog djelokruga.
 
Sektor takođe obavlja pravne, kadrovske i opće poslove  Komore :
 
-    sudjeluje u poslovima  pripreme ugovora na zahtjev drugih organizacionih jedinica  Komore;
-    priprema prijedloge normativnih, općih i drugih akata iz svoje oblasti i učestvuje u izradi prijedloga akata iz drugih oblasti u Komori
-    zastupa po ovlašćenju predsjednika i potpredsjednika pred pravosudnim, upravnim i drugim  organima,
-    obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Upravnog odbora,  Nadzornog odbora i Skupštine Komore
-    vrši koordinaciju i daje upute rada iz svoje oblasti prema dijelovima Komore
-    pruža pravnu pomoć u vidu tumačenja zakonskih normi, općih akata, uputstava, naloga i lično,
-    davanje pravnih mišljenja na ugovore koje pripremaju druge organizacione jedinice u Komori
-    daje pravnih mišljenja, priprema pravne forme zakona, pravilnika i drugih akata gdje su nosioci druge organizacione jedinice Komore,
-    sudjeluje u komisijama formiranim za poslove iz djelokruga rada ostalih  sektora  
-    pruža pravnu pomoći dijelovima Komore po njihovom zahtjevu i za poslove iz njihovog djelokruga,
-    rješava imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na nekretnine Komore a u suradnji sa dijelovima Komore
-    obavlja kadrovske i administrativne poslove
-    priprema normativne i opće akate iz oblasti radnih odnosa i organizacije rada,


Direktor sektora
Željko Raguž, dipl.ecc.
Tel: +387 36 446 063
Fax: +387 36 333 966
e-mail: z.raguz@kfbih.com