OGLAS o održavanju stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

20.12.2022Na temelju članka 13. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Službene novine Federacije BiH", broj 75/21) Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH  objavljuje

O G L A S
o održavanju stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Pismeni dio stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina održat će se 21.01.2023. godine.
Kandidati koji ispune uvjete za pristupanje polaganju stručnog ispita biti će blagovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita.

Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:
1.SSS – najmanje završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju
2.prebivalište u  Bosni i Hercegovini

Troškove polaganja stručnog ispita u iznosu od 600,00 KM snosi kandidat.

Prijave za pristupanje stručnom ispitu podnose se na obrascu PRIJAVA za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
Uz prijavu za polaganje ispita  kandidati su dužni dostaviti:
-dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme (prilaže se ovjerena preslika svjedodžbe o završenoj školi),
-dokaz o prebivalištu u BiH ( prilaže se  potvrda CIPS-a)
-dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita – original uplatnica za troškove  stručnog ispita  

Instrukcija za plaćanje troškova stručnog ispita:
-Svrha uplate: naknada za polaganja stručnog ispita
-Primatelj: P/G Komora F BiH
-Broj računa kod SPARKASSE BANK: 1995320050122567

Rok za podnošenje prijava sa navedenom dokumentacijom je 07.01.2023.godine. 
Prijave se podnose se na e-mail j.topic@kfbih.com,  uz obavezno dostavljanje prijave sa potrebnom dokumentacijom putem pošte na adresu: Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Kneza Domagoja br. 12. 88000 Mostar s naznakom ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sve informacije vezane za polaganje stručnog ispita kandidati mogu dobiti od kontakt osoba:
Josipa Topić 036 446 065;063 021 181;Jasmina Zejnilagić 033 566 313;063 861 986
 
Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stručnog ispita Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH izdala je Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Mostar, 20.12.2022.godine