Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava u Tuzli

04.03.2020


U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programom usavršavanja ("Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla organizira novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se održati

od 01. do 16.02.2020. godine u Tuzli

Zainteresirane za učešće u ovom ciklusu usavršavanja molimo da najkasnije do 27.01.2020. godine dostave prijavu za usavršavanja, koja sadrži:

- prijavni upitnik,
- kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu u struci,
- izjavu o učešću.

Prijave je potrebno dostaviti putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com), faxa (na broj: 033/217-783) ili na adresu P/G K FBiH (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo).

Obavještenje o novom ciklusu usavršavanja, sa mjestom i terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com
Edina Kurtić – tel: 035 369 551 ili e-mail: edina@kpktz.ba