Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava u Sarajevu

04.10.2019

U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''''''''Službene novine F BiH'''''''', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programom usavršavanja (''''''''Službene novine F BiH'''''''', br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se održati

od 18.10. do 02.11.2019. godine u Sarajevu

Zainteresirane za učešće u ovom ciklusu usavršavanja molimo da najkasnije do 15.10.2019. godine dostave prijavu za usavršavanja, koja sadrži:

- prijavni upitnik,
- kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu u struci,
- izjavu o učešću.

Prijave je potrebno dostaviti putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com), faxa (na broj: 033/217-783) ili na adresu P/G K FBiH (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo).

Obavještenje o novom ciklusu usavršavanja, sa mjestom i terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 446 066 ili e-mail: k.marusic@kfbih.com