Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava

06.02.2023

U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala "Službene novine F BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22), te Programom usavršavanja ("Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH organiziranovi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se održati

u Sarajevu od 17.02. do 04.03.2023. godine

Zainteresirane za učešće u ovom ciklusu usavršavanja molimo da najkasnije do 13.02.2023. godine dostave prijavu za usavršavanje, koja sadrži:

-
prijavni upitnik,
- ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
-
uvjerenje o radnom iskustvu u struci (original ili ovjerena kopija),
-
izjavu o učešću.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Ul. Branislava Đurđeva br. 10
71000 Sarajevo

ili

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Kneza Domagoja 12
88000 Mostar

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj".

Nepotpune prijave za javni poziv neće biti prihvaćene.


Obavještenje o novom ciklusu usavršavanja, sa terminima održavanja predavanja, možete preuzeti 
ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail:
a.handzic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 446 066 ili e-mail:k.marusic@kfbih.com