OGLAS o održavanju stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

03.02.2023

Na temelju članka 13. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Službene novine Federacije BiH", broj 75/21) Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH objavljuje

O G L A S

o održavanju stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Pismeni dio stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina održat će se 04.03.2023. godine.

Usmeni dio stručnog ispita održat će se najkasnije sedam dana od dana održavanja pismenog dijela ispita.

Kandidati koji ispune uvjete za pristupanje polaganju stručnog ispita biti će blagovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita

Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:

1.SSS – najmanje završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju

2.prebivalište u Bosni i Hercegovini

Troškove polaganja stručnog ispita u iznosu od 600,00 KM snosi kandidat.

Prijave za pristupanje stručnom ispitu podnose se na obrascu PRIJAVA za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Uz prijavu za polaganje ispita kandidati su dužni dostaviti:

-dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme (prilaže se ovjerena preslika svjedodžbe o završenoj školi),

-dokaz o prebivalištu u BiH ( prilaže se potvrda CIPS-a)

-dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita – original uplatnica za troškove stručnog ispita

Instrukcija za plaćanje troškova stručnog ispita:

-Svrha uplate: naknada za polaganja stručnog ispita

-Primatelj: P/G Komora F BiH

-Broj računa kod SPARKASSE BANK: 1995320050122567

Rok za podnošenje prijava sa navedenom dokumentacijom je 24.02.2023.godine.

Prijave se podnose se na e-mail j.topic@kfbih.com, uz obavezno dostavljanje prijave sa potrebnom dokumentacijom putem pošte na adresu: Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Kneza Domagoja br. 12. 88000 Mostar s naznakom ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve informacije vezane za polaganje stručnog ispita kandidati mogu dobiti od kontakt osoba:

Josipa Topić 036 446 065;063 021 181;Jasmina Zejnilagić 033 566 313;063 861 986

Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stručnog ispita Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH izdala je Priručnikza polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Mostar, 03.02.2023.godine